【cosplay】崖岸穿云卷怒涛 清风三尺削蓬蒿

原作:剑网3角色:蓬莱Cn:淼唯Jaune摄影:蓝星人兔子

崖岸穿云卷怒涛 清风三尺削蓬蒿

古来侠客俱已矣 天下谁人共萧骚

---------------------------------------------

我就不说什么了 千里迢迢 跋山涉水 回来黑了不止一个度 

刚好也入了盒子 就参照几个大佬的作品把头饰做了合成

出了这么多门派 总算在十周年比赛赶上末班车把新门派安排了 也算圆满了我的指尖江湖梦

崖岸穿云卷怒涛 清风三尺削蓬蒿

崖岸穿云卷怒涛 清风三尺削蓬蒿

内容投诉